top of page

lú    xiāng      zàn

爐     香          讚

Incense  Praise

 

 

 

lú    xiāng   zhà   rè      fǎ      jiè      mēng             xūn 

爐   香        乍     熱。  法     界          蒙                 熏。

Incense in the censer now is burning;

All the Dharma Realm receives the Fragrance..

 

zhū   fó      hǎi    huì    xī       yáo   wén   suí    chù   jié      xiáng   yún

諸     佛      海      會    悉       遙      聞。    隨     處     結        祥         雲。

All Buddha great congregations perceive it afar.  In every place auspicious clouds appearing.

 

chéng   yì  fāng  yīn    zhū   fó      xiàn  quán   shēn 

誠          意   方     殷。  諸     佛       現       全        身。

Our sincere intention thus fulfilling, as all Buddhas now show their pefect body.

 

nán   mó    xiāng          yún   gài    pú     sà     mó    hē     sà

南      無        香              雲      蓋      菩      薩     摩      訶    薩(三稱/3 times)

Homage to the Incense Cloud Canopy Bodhisattva Mahasattva.

 

bottom of page